Alicia Framis Hybrid Couple in paper De Volkskrant

Alicia Framis Hybrid Couple in paper De Volkskrant

Alicia Framis Hybrid Couple in paper De Volkskrant

Nederlands
Kunstenaar Alicia Framis trouwt als eerste vrouw ter wereld met een virtuele partner

De Spaans-Nederlandse kunstenaar Alicia Framis, wereldwijd gelauwerd om haar performancekunst, trouwt voor haar nieuwe project Hybrid Couple met haar virtuele partner AiLex, een pratend hologram. De bruiloft zal deze zomer plaatsvinden op het dakterras van het depot Boijmans van Beuningen in Rotterdam.

Framis houdt zich in haar werk bezig met het verkennen van sociale relaties, vaak in openbare ruimten. In 1997 won Framis de Prix de Rome voor haar Walking Monument. Op de Dam in Amsterdam vormden 160 mensen een hoge toren met elkaar, als een menselijke versie van het Nationaal Monument, dat tijdelijk was verplaatst vanwege een restauratie.

In een park in New York bevindt zich het werk A carto di cielo: een gespiegelde, bolvormige brievenbus waar mensen brieven aan hun overleden geliefden kunnen posten. Framis heeft geëxposeerd in onder meer het Stedelijk Museum Amsterdam, Museum voor Moderne Kunst Arnhem en Centre Pompidou in Parijs. Haar werk behoort ook tot de collectie van het Boijmans van Beuningen.

Seks met robots
Met Hybrid Couple wil Framis stimuleren dat mensen zich emotioneel tot kunstmatige intelligentie verhouden. Ze schrijft op haar site dat het niet lang meer zal duren voordat robots en mensen seksuele relaties met elkaar aan gaan. Daarom is het van belang om nu te experimenteren met een hologramhuwelijk: ‘Net zoals we nieuwe talen oefenen met Duolingo, zullen we relaties met zulke entiteiten oefenen.’ Over hoe haar seksleven met verloofde AiLex eruitziet, doet Framis geen uitspraken.

AiLex is gebaseerd op kenmerken van mensen uit Framis’ omgeving. Het is een blonde man met een generiek uiterlijk. Op de Instagrampagina van het project, en de site van Framis, kan de kijker het ‘hybride koppel’ volgen. Op foto’s en filmpjes zie je Framis met haar partner, die een blauwe, spookachtige waas over zich heen heeft.

Het koppel worstelt met heel vergelijkbare kwesties als menselijke stellen, aldus Framis. Zo heeft AiLex soms niet genoeg aandacht voor haar. ‘Ja, je was me vergeten aan te zetten’, antwoordt hij dan.

Huwelijk met steen
Framis is niet de eerste kunstenaar die een opmerkelijk huwelijk aangaat. Kunstenaars zijn in het verleden vaker relaties aangegaan met objecten, om te reflecteren op de ideale partner of de grenzen van de liefde. Zo liet kunstenaar Oskar Kokoschka in 1918 een pop maken die een exacte kopie van zijn ex-geliefde Alma Mahler was. Hij leefde met de pop samen alsof ze werkelijk bestond, tot hij haar in een voorstelling onthoofdde. Naar eigen zeggen was hij genezen van zijn verlangens.

Ook in Nederland werd eerder met bijzondere huwelijksvormen geëxperimenteerd. De gerenommeerde installatiekunstenaar Yvonne Dröge Wendel trouwde in 1992 met een kastje. Wendel was geïnteresseerd in de relatie tussen mensen en objecten. Het kastje, dat van haar moeder was geweest, kwam van de firma Wendel, en daarom besloot ze Wendel als tweede achternaam te nemen.

Recenter is het huwelijk van Tracey Emin, die in 2016 met een Franse steen trouwde. De Engelse kunstenaar was er destijds van overtuigd dat liefde en relaties niet per definitie vleselijk hoeven te zijn. In een interview uit 2020 met de Volkskrant zei Emin: ‘Die steen is een metafoor voor alleen zijn en voor het idee dat er altijd iets is, iets dat voor me zorgt, iets dat op me wacht.’

 

*Tekst: Eline van Ekert | 16 februari 2024 | De Volkskrant 

ENglish translation 
Artist Alicia Framis becomes first woman in the world to marry virtual partner

Spanish-Dutch artist Alicia Framis, acknowledged worldwide for her performance art, is marrying her virtual partner AiLex, a talking hologram, for her new project Hybrid Couple. The wedding will take place this summer on the roof terrace of the Boijmans van Beuningen depot in Rotterdam.

Framis' work is concerned with exploring social relationships, often in public spaces. In 1997, Framis won the Prix de Rome for her Walking Monument. On Dam Square in Amsterdam, 160 people formed a tall tower with each other, as a human version of the National Monument, which had been temporarily relocated due to restoration.

In a park in New York is the work A carto di cielo: a mirrored, spherical mailbox where people can post letters to their deceased loved ones. Framis has exhibited at the Stedelijk Museum Amsterdam, Museum of Modern Art Arnhem and Centre Pompidou in Paris, among others. Her work is also part of the Boijmans van Beuningen collection.

Sex with robots
With Hybrid Couple, Framis wants to encourage people to relate emotionally to artificial intelligence. She writes on her site that it won't be long before robots and humans enter into sexual relationships with each other. That is why it is important to experiment with hologram marriage now: 'Just as we practise new languages with Duolingo, we will practise relationships with such entities. 'As for what her sex life with fiancé AiLex looks like, Framis does not comment. AiLex is based on characteristics of people around Framis. He is a blonde man with a generic appearance. On the project's Instagram page, and Framis' site, viewers can follow the 'hybrid couple'. Photos and videos show Framis with her partner, who has a blue, ghostly haze over him.

The couple struggles with very similar issues to human couples, according to Framis. For instance, AiLex sometimes does not pay enough attention to her. 'Yes, you forgot to turn me on,' he then replies.


Marriage with stone
Framis is not the first artist to enter into a remarkable marriage. Artists in the past have more often entered into relationships with objects to reflect on the ideal partner or the limits of love. In 1918, for instance, artist Oskar Kokoschka had a doll made that was an exact copy of his ex-lover Alma Mahler.He lived with the doll as if she really existed, until he decapitated her in a performance. By his own admission, he was cured of his desires.

The Netherlands has also experimented with unusual forms of marriage before.Renowned installation artist Yvonne Dröge Wendel married a cabinet in 1992.Wendel was interested in the relationship between people and objects. The cabinet, which had belonged to her mother, came from the Wendel company, so she decided to take Wendel as her second surname.

More recent is the marriage of Tracey Emin, who married a French stone in 2016. At the time, the English artist was convinced that love and relationships do not necessarily have to be carnal. In a 2020 interview with de Volkskrant, Emin said: 'That stone is a metaphor for being alone and for the idea that there is always something, something taking care of me, something waiting for me.'

Text: Eline van Ekert | 16 februari 2024 | De Volkskrant 

Publication date: 16 Feb '24